TJENESTER

Vårt tverrfaglige team skal bistå virksomheten i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold slik det framgår av forskriften. Vi har også en nøytral rolle som representanter i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og AKAN.

Arbeidsgiver skal sørge for at BHT:

  • bistår med planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø.
  • bistår ved utarbeidelse av retningslinjer for arbeidsprosesser.
  • bistår med kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser og vurderer risiko.
  • foreslår og arbeider for tiltak som kan forebygge helseskader.
  • bistår med å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen.
  • bistår ved tilrettelegging av arbeidet for den enkelte, og deltar i dialogmøter dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker mener det er hensiktsmessig.
  • bistår med informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).
  • bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Vi er også leverandør for Norsk Landbruksrådgivning HMS, landbrukets egen forebyggende helsetjeneste. Se her for mer informasjon.