KARTLEGGING

Driv HMS kan bistå din virksomhet ved kartlegging av arbeidsmiljøet, både de fysiske, de organisatoriske og de psykososiale faktorene. Det finnes flere ulike kartleggingsmetoder og arbeidsplassundersøkelser. Hvilken metode som velges, vil være avhengig av blant annet type virksomhet, antall ansatte, arbeidets art og problemområde. I etterkant av kartleggingen vil vi sammen med arbeidsgiver og arbeidstakere vurdere mulige årsaker og sammenhenger mellom helseplager/sykdom og arbeidsmiljø, og komme med forslag til tiltak.

Spesifikt måleutstyr benyttes ved behov. Utstyr som må leies inn av oss, må bedriften selv betale leie for. Følgende måleinstrument finnes hos oss, og gir ingen merkostnad i kartleggingen:

  • Støymåler
  • Lux-meter (lysmåler)
  • Inneklimamåler (CO2, temperatur og luftfuktighet)