KJEMISKE STOFFER OG STØV

Driv HMS kan bistå bedriftene i å få oversikt over eventuell kjemisk- og biologisk helsefare i virksomheten, samt helsefaren ved eksponering for ulike typer støv (asbest, kvarts, tre-, sveise- og slipestøv). Målet er å forebygge helseplager som kan forårsakes av de ulike stoffene. Arbeidsgiver skal sørge for at det finnes sikkerhetsdatablad for farlige stoffer og helsefarlig biologisk materiale som benyttes i virksomheten. Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har også plikt til å opprette stoffkartotek.

Som din bedriftshelsetjeneste kan vi:

  • måle, kartlegge og risikovurdere kjemisk- og biologisk helsefare samt støveksponering
  • gi en tilstandsrapport med forslag om eventuelle tiltak
  • innhente helseinformasjon om ulike stoffer (sikkerhetsatablad) og bistå arbeidsgiver med å lage et stoffkartotek
  • informere de ansatte om risikofaktorer og skadevirkninger stoffene kan gi (kreft, løsemiddelskade, forplantningsskader, allergi mm)
  • veilede i bruk av riktig verneutstyr
  • kartlegge de ansattes helsetilstand ved hjelp av målrettede helseundersøkelser
  • orientere om eventuelle muligheter for utskiftning til mindre helseskadelige stoffer (substitusjon)

Ta kontakt med vår yrkeshygieniker Veronica eller lege Marit