SYKEFRAVÆRSFOREBYGGING

Driv HMS bistår sine virksomheter med sykefraværs- og attføringsarbeid. Dersom du opplever høyt sykefravær i din bedrift, ta kontakt med oss for en vurdering av mulige årsaker til sykefraværet. Årsak til sykefravær kan være komplekst, og vårt tverrfaglige team jobber tett sammen for å kartlegge ulike forhold i din bedrift. Ved mistanke om at sykefraværet er knyttet til rusproblematikk eller spillavhengighet, kan vår lege og sykepleier delta i AKAN-arbeid i virksomheten. Dersom sykefraværet skyldes konflikter på arbeidsplassen, bistår vi gjerne i arbeidet med å løse disse. Vi er også tilknyttet bedriftspsykolog Jan Gimse Arfeldt ved ønske/behov om oppfølging fra psykolog.

Som din bedriftshelsetjeneste kan vi: