ULYKKESFOREBYGGENDE ARBEID

En ulykke er ofte et resultat av ulike faktorers komplekse samspill. For å unngå at ulykker skal inntreffe må de ulike faktorene som påvirker hendelsen, samt samspillet mellom faktorene, forstås. DrivHMS kan bistå dere i å utføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i bedriften. En slik ROS-analyse vil identifisere mulige ulykker, og risiko og sårbarhet forbundet med disse hendelsene vil bli vurdert. Deretter utarbeides det en handlingsplan, med mål om å redusere risikoen for ulykker i din bedrift. Informasjon og råd om verneinnretninger og verneutstyr er også en viktige del av det forebyggende arbeidet.