Ny hjemmeside kommer 1.1.2021

Referanser

Vi har godt samarbeid med våre kunder, med fokus på forebyggende arbeid. Se våre referanser her.

Forum for verneombud

Tidspunkt: mai 2021

Sted: Oppdal og Støren

Tema: Verneombudets rolle og vernerunde

Pris: 395kr/ pers med enkel servering 

Forumet er for verneombud som ønsker faglig påfyll og erfaringsutveksling med andre verneombud. HMS-rådgivere i Driv HMS vi lede forumet.

For mer informasjon og/eller påmelding, ta kontakt.

GOD SOMMER!

index

Kontoret er stengt i uke 29, 30 og 31, men vi er tilgjengelig på telefon 72 40 04 10 alle hverdager fra kl 08:00 til 15:30.

Vi vil ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

#metoo

#metoo har satt sterkt søkelys på seksuell trakassering i arbeidslivet. Her kan du lese litt om:

Hva er seksuell trakassering?
Hva sier lov –og regelverk?
Hva kreves?
Hva kan Driv HMS hjelpe deg med?

#metoo

 

 

 

Hva er seksuell trakassering?
Hva sier lov 
 –og regelverk?
Hva kreves?
Hva kan Driv HMS hjelpe deg med?

#metoo-kampanjen har satt kraftig søkelys på seksuell trakassering. Både som arbeidsgiver og arbeidstaker har du plikt til å jobbe for å forebygge og stoppe dette.

Hva er seksuell trakassering?

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Det er personen som blir utsatt for trakasseringen som avgjør hva som er uønsket eller krenkende.

Det er vanlig å skille mellom fysisk, verbal og ikke-verbal trakassering.

  1. Verbal trakassering: kan skje via for eksempel seksuelle hentydninger, nedsettende kommentarer, uønskede komplimenter og forslag om kropp, utseende eller privatliv.
  2. Ikke-verbal trakassering: dreier seg for eksempel om nærgående blikk, kroppsbevegelser, visning av seksuelle bilder, blotting og liknende.
  3. Fysisk trakassering: omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk. Seksuell trakassering forekommer også i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst- og/eller bildemeldinger.


Hva sier lov –
og regelverk?

– Når arbeidsgiver blir kjent med at en eller flere ansatte mener seg seksuelt trakassert, må arbeidsgiver gjøre en vurdering av alvorlighetsgraden. Det må vurderes om det er et engangstilfelle eller om det er en uheldig kultur på arbeidsplassen.

Hvis det viser seg at seksuell trakassering har forekommet, må arbeidsgiver iverksette tiltak for å sikre at dette opphører. Hvilke tiltak som kan være aktuelle avhenger av de konkrete omstendighetene i det enkelte tilfellet. Den som har trakassert kan i ytterste konsekvens bli sagt opp eller avskjediget.

I følge likestillingsloven, arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften skal arbeidsgivere jobbe for forebygging av alle former for trakassering.

– Arbeidsmiljøloven sier at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften), krever at virksomheter skal arbeide forebyggende og systematisk med alle forhold rundt HMS. Ansattes måte å behandle hverandre på virker inn på arbeidsmiljøet, og arbeidet for å forebygge og stoppe trakassering må derfor håndteres på en systematisk måte, sier Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp. (infotjenester)


Hva kreves?

Alle virksomheter med mer enn 4 ansatte må ha skriftlige rutiner for hvordan kritikkverdige forhold skal varsles. De skal inneholde oppfordring om å varsle og fremgangsmåte for varsling og mottak og behandling av varsler. Rutinene skal være kjent for de ansatte, og bedriften skal ha et systematisk arbeid med kulturen i bedriften rundt slike tema.

De ansatte har også plikter. Arbeidsmiljøloven sier at ansatte både har en rett og en plikt til å melde fra til arbeidsgiver om kritikkverdige forhold. Med dette menes at ansatte må varsle, og at de samtidig har et vern gjennom lovverket mot gjengjeldelse ved varsling, altså kan ikke arbeidsgiver sanksjonere de som varsler. Mange ansatte kan være redde for å varsle om kritikkverdige forhold på jobb, i media er det omtalt flere saker hvor varsleren har blitt utsatt for gjengjeldelse. Dersom den ansatte er redd for å varsle til sin arbeidsgiver, bør han diskutere dette med verneombud eller en tillitsvalgt.

Informasjonen er hentet fra Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften, infotjenester og arbeidslivet.no


Hva kan Driv HMS hjelpe til med?

Som følge av #meetoo har det blitt satt fokus både på overgriper og den som blir rammet. Selv om lover og regler er tydelige i at trakassering ikke er tillatt, er det mange som mener at det er vanskelig å definere trakassering, fordi de som rammes kan oppleve det så forskjellig. Det har vært snakk om klønete tilnærminger som «ikke er vondt ment», klumsete forsøk på sjekking, og at det er forskjell på hva kvinner og menn generelt tenker om hva som er akseptabel oppførsel. Her finnes ingen fasitsvar, men det er ingen tvil om at så lenge en person opplever seg trakassert, defineres det som trakassering. Kampanjen har i det minste satt fokus på et tema som gjør at arbeidsgivere -og arbeidstakere over hele landet blir mer bevisst sine rettigheter og plikter. Mange vil nok også bli oppmerksomme på det faktum at det jeg mener er greit, ikke nødvendigvis er greit for andre. Det er et steg i riktig retning.

Driv HMS bistår først og fremst sine kunder i forebyggende HMS-arbeid. Våre kunder kan kontakte oss for å diskutere/legge planer for et forebyggende arbeid innenfor dette temaet. Vår rolle kan være å bistå bedriften i arbeidet med rutiner rundt varsling og forebygging av hendelser. Videre kan vi selvsagt også hjelpe til i tilfeller der problemer har oppstått. Da vil vi fokusere på kulturen i bedriften og hvordan man eventuell kan endre en kultur som oppleves belastende for ansatte. Hvis ansatte synes det er vanskelig å gå til verneombud, tillitsvalgte eller leder, kan de gjerne søke støtte og råd hos Bedriftshelsetjenesten.

Driv HMS spør ansatte som kommer på helsesamtaler hos oss om de har opplevd ubehagelig oppmerksomhet i jobbsammenheng. Når noen varsler oss om dette, tar vi kontakt med bedriftsleder, dersom den ansatte tillater det.

Vi håper våre kundebedrifter kan ha en lav terskel for å jobbe med dette temaet, vi bidrar gjerne om nødvendig.

 

ÅRSMØTE 14.3.19

Årsmøte i Driv HMS på Støren. Orientering ved Einar Løvseth: Innhold i ny IA-avtale. For mer informasjon se her.

HMS-KURS 2021

Vi holder HMS-kurs for ledere og verneombud i mars 2021. Kurset er godkjent som grunnopplæring i HMS. For mer informasjon, trykk her.

FØRSTEHJELPSKURS

Trenger din bedrift førstehjelpskurs? Vi tilbyr kurs tilpasset din bedrift. For mer informasjon, ta kontakt med oss på e-post eller telefon 72 40 04 10.

Influensavaksine

Til våre kunder

Årets influensa sesong nærmer seg og som tidligere år tilbyr vi vaksinering mot influensa etter WHO sine anbefalinger.

Vaksinen anbefales først og fremst til allergikere, astmatikere og personer med kronisk hjertesykdom eller andre kroniske sykdommer, men også andre arbeidstakere kan vaksineres dersom dette er ønskelig.

Pris pr. vaksine er 150 kr.

Vi vaksinerer i våre kontor lokaler i Oppdal og på Støren.

Ta kontakt med oss på tlf: 72 40 04 10 eller mail: post@drivhms.no for bestilling av time.

Husk at vaksinen ikke gis til personer som har egg eller fjærkre allergi.

Gravide bør følges opp av fastlege.

Dersom du har feber eller infeksjonssykdommer, må vaksineringen utsettes.