HVA GJØR BHT?

Intensjonen med loven er at BHT skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge med arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i en virksomhet er fullt forsvarlig. Se arbeidsmiljøloven § 3-3 om bedriftshelsetjeneste for mer informasjon.

Det er etablert en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenester ved Arbeidstilsynets kontor i Skien. Bedriftshelsetjenesten skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, men BHT har ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomhetene. § 13-2 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning sier noe om hvordan virksomheten skal bruke sin bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold slik det framgår av forskriften.

Arbeidsgiver skal sørge for at BHT:

  • bistår med planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø.
  • bistår ved utarbeidelse av retningslinjer for arbeidsprosesser.
  • bistår med kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser og vurderer risiko.
  • foreslår og arbeider for tiltak som kan forebygge helseskader.
  • bistår med å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen.
  • bistår ved tilrettelegging av arbeidet for den enkelte, og deltar i dialogmøter dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker mener det er hensiktsmessig.
  • bistår med informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).
  • bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.