VEDTEKTER FOR DRIV HMS SA

§1 Foretaksnavn
Driv HMS SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak.
Medlemsvirksomhetene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.


§2 Forretningssted
Foretaket har sitt forretningshovedkontor i Oppdal kommune.


§3 Virksomhet og formål
Foretaket skal utføre bedriftshelsetjeneste for medlemsvirksomhetene etter bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

Foretaket kan også drive annen virksomhet relatert til hovedformålet.


§4 Medlemmer
Som medlemmer i foretaket opptas private og offentlige virksomheter.

Det tilligger styret å godkjenne nye medlemsvirksomheter og å sørge for medlemsregister.


§5 Andelsinnskudd
Hver medlemsvirksomhet skal betale andelsinnskudd.
Andelinnskuddets størrelse vedtas av styret.
Beløpet innbetales på foretakets bankkonto ved tegning av medlemskap.
Andelsinnskudd skal ikke forrentes.
Andelene kan ikke pantsettes, og heller ikke overdras.

Ved utmelding har ikke medlemsvirksomheten krav på å få utbetalt sitt andelsinnskudd.


§6 Medlemskontingent
Hver medlemsvirksomhet skal betale medlemskontingent.
Medlemskontingent vedtas av styret.
Selskapets budsjett vedtas av Årsmøte.

Kontingenten betales som hovedregel forskuddsvis 1 pr. år.
Bedrifter over 150 ansatte får stordriftsfordel, og kan dele opp innbetalingen av medlemskontingenten til to eller fire ganger pr. år


§7 Utmelding
Medlemsvirksomheten kan bringe medlemskapet til opphør ved skriftlig utmelding til foretaket.

Oppsigelsesfristen er 6 måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom fram til foretaket.

Innbetalt kontingent tilbakeføres ikke ved utmelding.


§8 Anvendelse av årsoverskudd
Årsoverskudd godskrives foretakets egenkapital.


§9 Styre og daglig leder
Styre

Foretaket ledes av et styre med 3 – 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Varamedlemmene velges i rekkefølge, dvs. 1., 2. og 3. vara.

Styremedlemmene velges av årsmøtet.

Styreleder velges av årsmøtet.

Valgperioden for styremedlemmene er to år.

Hvert år er henholdsvis 2 og 1-3 styremedlemmer på valg.

Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser.

Foretaket forpliktes av underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Styret kan meddeles prokura.

Daglig leder

Foretaket skal ha en daglig leder.

Daglig leder ansettes av styret. Vedkommende deltar på styremøtene uten stemmerett, og kan ikke ha styreverv.


§10 Valgkomité
Valgkomiteen velges av årsmøtet. Den består av tre medlemmer og ett varamedlem.

Funksjonstiden i valgkomiteen er tre år. Ett medlem og varamedlemmet er på valg hvert år.

Leder for valgkomiteen velges av årsmøtet, med en funksjonstid på ett år.


§11 Årsmøte
Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet.

Årsmøtet finner sted innen utgangen av første kvartal.

Årsmøtet holdes i den kommunen foretaket har forretningskontor. Årsmøtet kan også holdes i den (de) kommunene hvor foretaket har avdelingskontor.

Innkalling til årsmøtet skal skje senest 4 uker før møtet

Årsmøtedokumentene skal sendes slik at den er medlemsbedriftene i hende senest 2 uker før møtet.

Medlemsvirksomhetene kan ikke møte ved fullmektig.

Hver medlemsvirksomhet har en stemme på årsmøtet.

Styreleder skal være møteleder.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av referent og 1 medlem til å underskrive protokollen sammen med møteleder
  • Årsberetning
  • Årsregnskap
  • Budsjett
  • Valg av styremedlemmer, nestleder og styreleder
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité
  • Fastsettelse av evt. godtgjørelse til styre
  • Innkomne saker må være selskapet i hende senest 3 uker før årsmøtet

Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven.

Ekstraordinært årsmøte

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig.

Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.


§12 Oppløsning av foretaket og fordeling av nettoformuen
Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet med samme flertall som for vedtektsendring.

Foretakets medlemsbedrifter har ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål, vedtatt av årsmøtet.

Vedtatt i årsmøte 16.03.2016