Arbeidsgivere er pålagt å drive systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) i sin virksomhet. Dette innebærer blant annet å kartlegge farer og problemer, gjennomføre risikovurderinger og iverksette tiltak for å redusere risiko.

Kartleggingen er en grundig gjennomgang av arbeidsplassen og alle potensielle farer og problemer som kan oppstå der. I risikovurderingen kombineres sannsynligheten for at en hendelse kan inntreffe, med konsekvensen dersom det skjer. All potensiell risiko i et arbeidsmiljø skal tas med. Dette kan være alt fra fysiske farer som støy og kjemikalier, ergonomiske faktorer som kan bidra til muskel- og skjelettplager, til psykososiale og organisatoriske utfordringer som kan medføre stress og i ytterste konsekvens øke risiko for trakassering. Videre ser man på hvilke målrettede tiltak som kan og bør iverksette for å redusere risiko for at ansatte pådrar seg fysisk eller psykisk skader, sykdom og annen belastning.

Driv HMS sine HMS-rådgivere har innenfor dette området lang erfaring innenfor mange ulike bransjer, samt ulike størrelser på virksomhetene. Er du usikker på hvordan du skal komme i gang med eller utføre det systematiske HMS-arbeidet i din virksomhet, ta kontakt med oss for et uforpliktende møte og/eller tilbud. Tilbakemeldingen fra våre kunder er at vi gjør det systematiske HMS-arbeidet mer tilpasset virksomheten, mer praktisk og gjennom det mer håndterlig.