Kartlegging og risikovurderinger

Målrettet helseundersøkelse

Muskel og skjelett (ergonomi)

Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Psykososialt- og arbeidsmiljø

Sykefraværsoppfølging

Yrkesvaksinasjon

Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg

Vernerunde

Helseattest

Bedriftshelsetjeneste (BHT) er en lovpålagt tjeneste i virksomheter hvor arbeidsforholdene til de ansatte utgjør en risiko for liv og helse. Dersom du er usikker på om din bedrift skal tilknyttes en BHT, se Arbeidstilsynets sider eller ta kontakt med oss i Driv HMS.

Formålet med en BHT er å bistå virksomhetene med å oppfylle lov og forskrifter knyttet til det systematiske HMS-arbeidet. Vi skal således være bidragsyter i virksomhetenes arbeid for et trygt, godt og inkluderende arbeidsmiljø. I tillegg skal vi sammen med virksomhetene jobbe forebyggende slik at ansatte unngår arbeidsrelaterte skader, plager og sykdommer.

Det er risikoforholdene som har utløst BHT-plikten som er styrende for bistanden som ytes. Det er i følge Arbeidsmiljøloven arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidsmiljøet til enhver tid er fullt forsvarlig. Med det plikter arbeidsgiver å ivareta arbeidsmiljøet i helhet – fysisk, kjemisk, biologisk, ergonomisk, organisatorisk og psykososialt. Driv HMS kan bistå din virksomhet innenfor alle disse områdene.

Ved behov for andre tjenester, se også «Rådgivningstjenester» og «Helsetjenester».