Antall ansatte i arbeidslivet som har utfordringer med rus og avhengighet er vanskelig å tallfeste, men det antas at det er store mørketall.

Når vi snakker som rus og avhengighet inkluderer det ikke bare alkohol og narkotiske stoffer, men også andre former for avhengighet som pengespill, «gaming» og tilsvarende.

Avhengighet kan føre til endring i jobbutførelse, atferd og fravær. Konsekvensene kan være mange, blant annet dårligere arbeidsmiljø, redusert produktivitet/lønnsomhet, sykefravær og økt risiko for feil og i verste fall arbeidsulykker.

Endringer skjer som oftest over tid, symptomer kan være diffuse og temaet er fortsatt ganske tabubelagt. Ofte kan den som er rammet være meget god til å kamuflere sin avhengighet, f.eks. ved å jobbe mer eller hardere. Totalen er at det i mange saker kan være vanskelig å agere, både som kollega og som leder.

Arbeidslivet er en viktig arena hvor en kan oppdage og ta tak i utfordringer, men også en arena hvor en kan både forebygge og behandle.

Vi har i flere år gitt råd og bistått virksomheter i arbeidet med å skape gode interne rutiner og retningslinjer som bidrar til forebygging, og vi bistår også i håndtering av enkeltsaker dersom disse oppstår. Opplæring anses som viktig også det det gjelder dette temaet, noe flere av våre rådgivere kan gjennomføre.

I bedrifter med eget utvalg har vi erfaring med å delta i disse som ekstern aktør.