Fra 1.januar 2024 trer nytt regelverk for verneombud og  arbeidsmiljøutvalg (AMU) i kraft. Alle virksomheter med mer enn 5 ansatte må nå ha verneombud. Verneombudets oppgave er  å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

I virksomheter med mer 30 ansatte, eller virksomheter med 10-30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det, har plikt til å opprette AMU. I utvalget skal det sitte like mange representanter fra arbeidsgiversiden som arbeidstakersiden. Medlemmene velges for 2 år og leder velges hvert år, annen hver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. AMU’s oppgaver er å jobbe for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. I noen virksomheter opprettes det i også arbeidsmiljøgrupper, enten som tillegg til AMU eller i stedet for AMU i tilfeller hvor virksomheten ikke har plikt til å opprette AMU. Bedriftshelsetjenesten skal fungere som rådgiver i AMU og Driv HMS har lang erfaring med dette arbeidet.

Driv HMS tilbyr lovpålagt opplæring for verneombud og AMU-medlemmer og vi kan bistå verneombud og virksomhet med å etablere en god vernetjeneste.